Продукт 

SoilTain® – заштита на крајбрежје

SoilTain®  -  Систем во вид на цевка за заштита на крајбрежјето

SoilTain®    цевките за заштита на крајбрежје или насипи е систем од технички текстил со кружен пресек. Кога се исполнети со песок служат за заштита на крајбрежјето, насипи на реки итн… за  спречување на ерозија од бранови или млазови. SoilTain®    цевките можат да бидат здружени како дел од поголема шема или може да делуваат како независни структурни елементи.
SoilTain®    цевките во повеќето случаи со помош на пумпа се полнат со песок/ кашест талог или можат да бидат наполнети со било која друг механички или хидраулички метод.

Карактеристики

  • Цевките се направени од посебно развиен технички текстил
  • Користењето на цевки во разни бои може да го оптимизираат визуелното интегрирање со околината во крајбрежјето
  • Користена е напредна технологија (State-of-the-art)  во дизајнот
  • Цевките можат да се изработат по мерка за одреден проект

Зошто да одберете SoilTain®    заштита на крајбрежјето?

SoilTain®    цевките за заштита на крајбрежјето се лесни за поставување и веднаш можат да пружат заштита. Користењето на  SoilTain®   цевките има  економската оправданост бидејќи се користи  локален материјал. Компатибилноста на SoilTain®  цевките со крајбрежната флора и фауна истотака ги покажува еколошките препораки како решенија за  заштита на крајбрежјето.