Продукт 

Comtrac®

Comtrac® – геокомпозити за армирање, сепарација и филтрирање на почва

Comtrac® е произведен од синтетички влакна со нискo ползење. Надолжните и попречните нитките на суровнскиот материјал сложени се една над друга и инегрално споени во целина.

Произведен од механички поврзан неткаен геотекстил, Comtrac® ги комбинира фунциите на армирање, сепарација и филтрирање. Иновативниот производен процес овозможува производ кој достигнува сили на затегање до 2000 kN/м, што отвора нови можности за инженерот при проектирање.

 

Карактеристики

  • Непосредно прифаќање на оптоварувањето при ниско издолжување на материјалот
  • Висока јакост на истегнување
  • Извонредни својства на сепарација и филтрација
  • Голема отпорност на механички оштетувања при поставување на материјалот
  • Можно е поставување на материјалот под вода.

 

Зошто да се одберете Comtrac®?

Производствениот метод усвоен за Comtrac® има предност во создавањето на совршено распределување на линеарен товар кој овозможува производ приспособлив на силите на напрегање со мали растегнувања на материјалот. Геокомпозитот вообичаено се користи на почви со ниска носивост. Comtrac® непосредно го прифаќа оптоварувањето и постигнува значително зголемување на носивоста на почвата со многу малку помош при поставувањето.