Продукт 

Robutec®

Robutec® – ткаен геотекстил за армирање со екстремно високо јакосни модули и ниско издолжување отпорен на алкални почви.

Robutec® е ткаен геотекстил за армирање со екстремно високо јакосни модули и ниско издолжување отпорен на алкали кој се користи за армирање на почва во ситуации каде конвенционалните производи или материјали не се во можност да ги исполнат стогите проектни барања. Ова може да биде случај, на пример,  каде има ограничувања при деформациите или каде почвата покажува многу високи или ниски pH вредности.

Карактеристики

  • Отпорни на алкални и кисели средини (pH вредности: 2-14)
  • Непосредно ги превземаат високите оптоварувања со мало издолжување
  • Модулите надминуваат 36,000 kN/m
  • Сили на напрегање до 2200 2,200 kN/m (моно аксиални) и 500 kN/m (биаксиални)
  • Многу мали издолжувања
  • Висока отпорност на механички издолжувања

Зошто да одберете Robutec®?

Извонредната отпорност на Robutec®  на киселите и алкалните средини овозможува негова употреба за армирање на насипи на органски мочварни средини со висок процент на сулфур.

Robutec®  истотака се користи како покривка за лагуни со контаминиран отпад.